Годишни финансиски извештаи

Годишни финансиски извештаи

Ревидирани неконсолидирани финансиски извештаи
 2020  2019   2018   2017  2016   2015   2014   2013   2012   2011  
2010  2009

Ревидирани консолидирани финансиски извештаи
 2020  2019   2018   2017  2016   2015   2014   2013   2012   2011  
2010  2009

Неконсолидиран извештај за работењето
 2020  2019   2018   2017  2016   2015   2014   2013   2012   2011  
2010   2009

Консолидиран извештај за работењето
 2020   2019   2018   2017  2016   2015   2014   2013   2012   2011  
2010   2009