Црна гора

ЦРНА ГОРА

Kомпанија на Алкалоид АД Скопје во Црна Гора коjaшто е одговорна за етички маркетинг и за промоција на производите на Алкалоид АД Скопје.

КОНТАКТ

Телефон: + 382 20 246 207
Факс: + 382 20 246 208
e-mail: alkaloid@t-com.me
Лице за контакт: Владислав Станишиќ

АДРЕСА

Alkaloid d.o.o. Podgorica
Ul. Svetlane Kane Radević br.3/V
81 000 Podgorica, Montenegro