Алкалоид АД Скопје

Корпоративни контакти

АЛКАЛОИД АД Скопје

бул. „Александар Македонски“ бр. 12,
1000 Скопје, Република Северна Македонија
телефон: + 389 2 310 40 00
факс: + 389 2 310 40 14
e-mail: alkaloid@alkaloid.com.mk
www.alkaloid.com.mk

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР / ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВЕН ОДБОР

Живко Мукаетов
телефон: + 389 2 310 40 01
факс: + 389 2 310 40 04
e-mail: zmukaetov@alkaloid.com.mk

Елефтерија Давчева
Личен асистент на Генералниот директор / Претседател на Управен одбор
телефон : + 389 2 310 40 01
факс: + 389 2 310 40 04
e-mail: edavceva@alkaloid.com.mk

ФИНАНСИИ

Виктор Стојчевски
Директор / Член на Управен одбор
телефон: + 389 2 310 40 07
факс: + 389 2 310 40 81
e-mail: vstojcevski@alkaloid.com.mk

АКЦИОНЕРСТВО, ИМОТНИ ПРАШАЊА

Ѓорѓи Јованов
Директор / Член на Управен одбор
телефон: + 389 2 310 40 03
факс: + 389 2 310 40 04
e-mail: gjovanov@alkaloid.com.mk

ОПШТИ РАБОТИ

Ќире Ицев
Директор / Член на Управен одбор
телефон / факс: + 389 2 310 40 43
e-mail: kicev@alkaloid.com.mk

СЛУЖБА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Данило Јовановиќ
телефон: + 389 2 310 42 80
e-mail: djovanovic@alkaloid.com.mk

OДБОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЕКТИ

Наташа Настева
телефон: + 389 2 310 42 49
факс: + 389 2 310 40 21
e-mail: nnasteva@alkaloid.com.mk

ЛОГИСТИКА И МАГАЦИНИ

Зоран Костовски
телефон: + 389 2 310 40 35
факс: + 389 2 310 40 36
e-mail: zkostovski@alkaloid.com.mk

СНАБДУВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИИ И ТРАНСПОРТ

Дејан Кржовски
телефон: + 389 2 310 40 77
факс : + 389 2 310 40 28
e-mail: dkrzovski@alkaloid.com.mk

ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВО 

Иван Илиевски
телефон: + 389 2 310 43 12
e-mail: iilievski@alkaloid.com.mk

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КВАЛИТЕТ

Оливера Панева
телефон: + 389 2 310 40 85
e-mail: openeva@Alkaloid.com.mk

ПРАВНИ РАБОТИ И КОРПОРАТИВНА УСОГЛАСЕНОСТ

Никола Колевски
телефон: + 389 2 310 40 75
факс: + 389 2 317 24 66
e-mail: nkolevski@alkaloid.com.mk

OФИЦЕР ЗА КОРПОРАТИВНА УСОГЛАСЕНОСТ
ПРАВНA СЛУЖБА  
МКД, ЈИЕ, ЦИС, УА, ПЦ ХКБ, КОНС

Елена Тримчевска Лапе
телефон: + 389 2 310 42 08
e-mail: etrimcevska@alkaloid.com.mk

КОРПОРАТИВЕН ОФИЦЕР ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
ПРАВНA СЛУЖБА 
ЕУ, ФКР И QA  

Весна Соколовска
телефон: + 389 2 310 42 09
e-mail: vsokolovska@alkaloid.com.mk

КАДРОВСКИ РАБОТИ

Марија Малова/Билјана Кашмицовска
телефон: + 389 2 310 40 32 
факс: + 389 2 317 24 66
e-mail: mmalova@alkaloid.com.mk
e-mail: bmalova@alkaloid.com.mk

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Никола Ефтимов
телефон: + 389 2 310 40 44
e-mail: neftimov@alkaloid.com.mk

ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Никола Димовски
телефон: + 389 2 310 40 57
e-mail: ndimovski@alkaloid.com.mk

МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИИ

Душко Марковски
телефон: + 389 2 310 40 26
e-mail: dmarkovski@alkaloid.com.mk

ПЦ ФАРМАЦИЈА
ПРОИЗВОДСТВО ФАРМАЦИЈА

Милкица Глигорова
Директор / Член на Управен одбор
телефон / факс: + 389 2 310 40 05
e-mail: mgligorova@alkaloid.com.mk

ФАРМАЦЕВТСКИ КОРПОРАТИВЕН РАЗВОЈ

Милош Радуловиќ
Телефон: + 389 2 310 42 67
e-mail: mradulovic@alkaloid.com.mk

МЕДИЦИНСКИ РАБОТИ И ПОРТФОЛИО

Снежана Петровска
телефон: + 389 2 310 40 37
факс: + 389 2 310 42 25
e-mail: spetrovska@alkaloid.com.mk

БИЗНИС РАЗВОЈ

Наташа Николовска
телефон:+ 389 2 311 07 40
e-mail: nnikolovska@alkaloid.com.mk
e-mail: business.development@alkaloid.com.mk

MAРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ (РУСИЈА, УКРАИНА, ХРВАТСКА)

Ернест Дебрешлиоски
телефон: +389 2 310 43 72
e-mail: edebreslioski@alkaloid.com.mk

РЕГУЛАТОРНИ РАБОТИ

Наташа Вукиќевиќ
телефон: + 389 2 310 40 86
e-mail: njovanovska@alkaloid.com.mk

ГЛОБАЛНА ФАРМАКОВИГИЛАНЦА

Сандра Чомовска Мадевска
телефон: + 389 2 310 42 98
e-mail: scomovska@alkaloid.com.mk

ИСТРАЖУВАЊЕ & РАЗВОЈ

Јелена Лазова
телефон: +389 2 3104 300
e-mail: jlazova@alkaloid.com.mk

ОДДЕЛ ЗА КЛИНИЧКИ ИСПИТУВАЊА 

Златица Бојаџиеска 
телефон: +389 2 310 43 79
e-mail: zbojadzieska@alkaloid.com.mk

ИНТЕРГАЦИИ И ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ 

Дорка Михајлова 
e-mail: dmihajlova@alkaloid.com.mk

РАЗВОЈ НА АМБАЛАЖА И ДАТА МЕНАЏМЕНТ

Слободан Вукајловиќ
телефон: +389 2 310 43 41
e-mail: svukajlovic@alkaloid.com.mk

КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ

Христина Бабуновска
телефон: + 389 2 310 40 65
факс: + 389 2 310 40 05
e-mail: hbabunovska@alkaloid.com.mk

ПРОДАЖБИ ФАРМАЦИЈА

Емил Мицајков
телефон: + 389 2 310 43 88
e-mail: emicajkov@alkaloid.com.mk

Продажби Фармација Алкалоид КОНС/Југоисточна Европа

Владимир Индов
телефон: + 389 2 310 40 61
e-mail: vindov@alkaloid.com.mk

ПРОДАЖБИ ФАРМАЦИЈА ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Билјана Танева
телефон: + 389 2 310 40 45
факс: + 389 2 310 40 56
e-mail: btaneva@alkaloid.com.mk

РЕГИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏЕР ЗА АЛБАНИЈА И КОСОВО

Aртиана Ајдини
телефон: + 389 2 310 40 53
e-mail: аajdini@alkaloid.com.mk

Регионален оперативен менаџер во Србија, Црна Гора, БиХ

Огнен Трајковски
телефон: + 389 2 310 40 53
факс: + 389 2 310 42 25
e-mail: otrajkovski@alkaloid.com.mk

РЕГИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏЕР ЗА РУСИЈА, ЦИС И УКРАИНА

Димитар Георгиевски/Калина Наумовска
телефон: + 389 2 310 41 67
факс: + 389 2 310 42 25
e-mail: dgeorgievski@alkaloid.com.mk
e-mail: knaumovska@alkaloid.com.mk

РЕГИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏЕР ЗА ЗЕМЈИТЕ ОД ЕВРОПСКА УНИЈА

Маја Нојкова Белевска
телефон: + 359 2 310 40 22
e-mail: mnojkova@alkaloid.com.mk

Логистика за продажби Фармација/Русија, Украина, ЦИС

Татјана Иваноска Филиповска
телефон: + 389 2 310 40 68
e-mail: tivanoska@alkaloid.com.mk

ПРОГРАМ МЕДИЦИНА

Илија Ковачевски
телефон: + 389 2 310 40 74
факс: + 389 2 310 40 41
e-mail: ikovacevski@alkaloid.com.mk

АЛКАЛОИД КОНС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Оливер Лазарески
телефон: : + 389 2 320 44 30
факс: + 389 2 320 44 31
e-mail: olazareski@alkaloid.com.mk

БИЛНА АПТЕКА СКОПЈЕ

Билјана Лазареска
телефон:+ 389 2 323 79 75
e-mail: blazareska@alkaloid.com.mk

ПЦ ХЕМИЈА КОЗМЕТИКА БИЛКА

Никола Мизо
телефон: + 389 2 310 40 02
факс: + 389 2 310 40 27
e-mail: nmizo@alkaloid.com.mk

Продажби производи за широка потрошувачка домашен пазар

Никола Ристов
телефон:  + 389 2 310 40 42
факс: + 389 2 317 55 31
e-mail: nristov@alkaloid.com.mk 

Продажби производи за широка потрошувачка Извоз

Дарко Нанов
телефон: + 389 2 310 40 33
факс: + 389 2 310 40 27
e-mail: dnanov@alkaloid.com.mk

ПРОДАЖБИ ХЕМИЈА

Љубе Даниловски
телефон: + 389 2 310 40 19
факс: + 389 2 310 40 27
e-mail: ljdanilovski@alkaloid.com.mk

ПРОИЗВОДСТВО КОЗМЕТИКА И ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ

Добрила Секуловска - Поповска
телефон: + 389 2 203 79 29
факс: + 389 2 203 72 16
e-mail: dsekulovska@alkaloid.com.mk

ПРОИЗВОДСТВО И ИСТРАЖУВАЊЕ, РАЗВОЈ И РЕГИСТРАЦИЈА БИЛКА

Маја Стефкова
телефон: + 389 2 246 53 61
e-mail: mstefkova@alkaloid.com.mk

ПРОИЗВОДСТВО ХЕМИЈА
(рентген филмови и раствори за хемодијализа)
И ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ

Филип Гоџо
телефон: + 389 2 203 79 53
e-mail: fgodjo@alkaloid.com.mk

Наташа Вукиќевиќ