Фармација

Козметика

Билкарство

Хемија

Хемикалии за индустриска употреба

Хемикалии, главно, со purum и puriss квалитет, кои наоѓаат примена во различни технолошки процеси и лабораториски анализи.

ACETON/ACETONE  PA 200 l
ACETON/ACETONE PA 10 l
ACETON/ACETONE PA 1000 ml
ACETON/ACETONE PM 200 l
AMONIAK R-R/AMMONIA SOL. 25 % PA 50 l
AMONIAK R-R/AMMONIA SOL. 25 % PA 10 l
AMONIAK R-R/AMMONIA SOL. 25 % PA 1000 ml
AMONIAK R-R/AMMONIA SOL. 25 % PM 46 kg
AMONIUM ACETAT/AMMON. ACETATE PA 25 kg
AMONIUM ACETAT/AMMON. ACETATE PA 250 g
AMONIUM HIDROGEN SULFAT PA 25 kg
AMONIUM HLORID/AMMON. CHLORIDE PM 25 kg
AMONIUM JODID TU 25 kg
AMONIUM NITRAT/AMMON. NITRA. PM PA F 25 kg
AMONIUM NITRAT/AMMON. NITRATE  PA 250 g
AMONIUM SULFAT/AMMON. SULFATE PA 250 g
AMONIUM SULFAT/AMMON. SULFATE PM 25 kg
AZOTNA K-NA/NITRIC ACID 55% PM 50 l
AZOTNA K-NA/NITRIC ACID 55% PM cisterna
BAKAR(II)SULFATx5H2O PM 25 kg
BARIUM NITRAT/BARIUM NITRATE PSS PA F 25 kg
BORNA K-NA/BORIC ACID PM 25 kg
CINK ACETAT/ZINC ACETATEx2H2O PA 250 g
CINK SULFAT/ZINK SULFATEx7H20 PM 25 kg
CINK SULFAT/ZINK SULFATEx7H20 PA 25 kg
CINK SULFAT/ZINC SULFATEx7H2O PA MKS 250 g
DEMINERALIZIRANA VODA - POGONSKA 50 g
DI-NATRIUM TETRABORATx10H2O PA 25 kg
DI-NATRIUM TETRABORATx10H2O PA 250 g
DI-NATRIUM TETRABORATx10H2O PM 25 kg
ETANOL APSOL/ETHANOL ABSOLUTE PA 200 l
ETANOL APSOL/ETHANOL ABS. PA 1000 ml
ETANOL/ETHANOL PA 10 l
ETANOL/ETHANOL PA 1000 ml
FORMALDEHID 30-35% R-R PM 50 l
FORMALDEHID 35% R-R PA 50 l
FORMALDEHID 35% R-R PA 1000 ml
GLICERIN/GLYCEROL PA 1000 ml
GLYSANTIN - 20  50 l
GLYSANTIN - 12  50 l
GLYTANKIN - 12 cisterna
HIDRAZIN HIDRAT 25 %  50 kg
HROVODORODNA K-NA 28-32 % PM cisterna
HLOROVODORODNA K-NA 28-32 % PM 50 l
IZOPROPIL ALKOHOL/2 - PROPANOL PM 200 l
IZOPROPIL ALKOHOL/2 - PROPANOL PM 50 l
IZOPROPIL ALKOHOL/2 - PROPANOL 1000 ml
KADMIUM SULFID CADMIUM SULFIDE PM 25 kg
KADMIUM SULFAT HIDRAT PURISS PA F 25 kg
KALCIUM HLORID ANHIDRID PM 25 kg
KALCIUM KARBONAT PM 25 kg
KALCIUM NITRATx4H2O PA 25 kg
KALCIUM NITRATx4H2O PA 1000 g
KALCIUM NITRATx4H2O PA 250 g
KALIUM HIDROGEN SULFAT PURUM PA F 25 kg
KALIUM HIDROKSID/POTASIUM HYDROX. PA1000 g
KALIUM HIDROKSID/POTASIUM HYDROX. PM 25 kg
KALIUM HLORID/POTASIUM CHLORIDE PM 25 kg
KALIUM JODID PM 25 kg
KALIUM NITRAT/POPTASIUM NITRATE PM 25 kg
KALIUM NITRAT/POTASIUM NITRATE PA 250 g
KALIUM SULFAT TU 25 kg
KALIUM SULFAT/POTASSIUM SULFATE PA 250 g
KSILOL/XYLENE PA 1000 ml
LENTOTOK/ 50 kg
MAGNEZIUM NITRATx6H2O PA 25 kg
METIL ALKOHOL/METHANOL PA 200 l
METIL ALKOHOL/METHANOL PA 10 l
METIL ALKOHOL/METHANOL PA 1000 ml
METIL ETIL KETON PA 1000 ml
METILEN HLORID PA 1000 ml
METILEN HLORID PM 200 l
NATRIUM ACETAT/SODIUM ACET.x3H2O PA 250 g
NATRIUM ACETAT/SODIUM ACET.x3H2O PA 1000 g
NATRIUM FOSFAT 12H2O (TRIBAZ) PM 25 kg
NATRIUM HIDROKSID/SODIUM HYDROX. PM 25 kg
NATRIUM HIDROKSID 30 % R-R 60 kg
NATRIUM HIDROKSID/SOD. HYDROX. 42-45 % R-R cisterna
NATRIUM HIDROKSID/SODIUM HYDROX. PA 1000 g
NATRIUM HIPOHLORIT 20 % R-R 50 l
NATRIUM HLORID/SODIUM CHLORIDE PA 1000 g
NATRIUM KARBONAT ANHIDRID PM 25 kg
NATRIUM KARBONATx10H2O PA 250 g
NATRIUM NITRAT/SODIUM NITRATE PA 250 g
NATRIUM NITRAT/SODIUM NITRATE PM 25 kg
NATRIUM NITRAT/SODIUM NITRATE TU 25 kg
NATRIUM NITRIT/SODIUM NITRITE PA 250 g
NATRIUM NITRIT/SODIUM NITRITE PM 25 kg
NATRIUM SULFATx10H2O PA 250 g
NATRIUM TIOSULFATx5H2O PRO FOTO 1000 g
OCETNA K-NA/ACETIC ACID GLAC. PA 1000 ml
OCETNA K-NA/ACETIC ACID 80 % PREHR. 50 kg
OCETNA K_NA/ACETIC ACID 80 % PREHR. Cisterna
OCETNA K-NA/ACETIC ACID 50 % cisterna
OCETNA K-NA/ACETIC ACID 9 % PREHR. 50 l
OKSALNA K-NA/OXALIC ACID 2H2O PA 250 g
OLOVO NITRAT/LEAD NITRATE PURUM PA F 25 kg
OLOVO(II)ACETATx3H20 PURUM PA F 25 kg
ORTO-FOSFORNA K-NA/OR-PH. ACID. 85% PM 50 kg
PERHLOR ETILEN/PERCHLOROETHYLENE PM 300 kg
SREBRO CIANID/SILVER CYANIDE PM kg
SREBRO JODID/SILVER IODIDE PM kg
SREBRO NITRAT/SILVER NITRATE PA 100 g
SREBRO NITRAT/SILVER NITRATE PA 1000 g
SREBRO NITRAT/SILVER NITRATE PA (Извоз)
SREBRO OXID/SILVER OXIDE
SREBRO SULFAT/SILVER SULFATE PA 100 g
SREBRO SULFAT/SILVER SULFATE PA (Извоз)
SULFURNA K-NA 90-91 % PO GERBER 1000 ml
SULFURNA K-NA/SULFURIC ACID PM 50 kg
TABLETIRANA SOL/ 25 kg
TOLUOL/TOLUENE PA 1000 ml
TRIHLORETILEN/TRICHLOROETHILENE PA 1000 ml
TRIHLORETILEN/TRICHLOROETHILENE PM 300 kg